Disclaimer

Disclaimer en Notice & Take Down (NTD)


Versie december 2022


1. Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek van deze website, welke door of namens Provincie Drenthe, Weldadig Oord, Veenhuizen Boeit en Marketing Drenthe (hierna: ‘Partijen’) of diens rechtsopvolger of combinaties daarvan wordt geëxploiteerd. Gebruik en bezoek van deze websites van is onderworpen aan deze disclaimer en, voor zover van toepassing de gebruikersvoorwaarden voor het uploaden en delen van informatie. Toegang tot deze websites betekent dat u als bezoeker instemt met deze voorwaarden en beperkingen. U wordt dan ook geadviseerd deze documenten zorgvuldig door te lezen.


2. Gebruik van websites

De getoonde informatie op deze websites wordt met zorg samengesteld en onderhouden, doch staan de Partijen niet garant voor de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de inhoud. Aansprakelijkheid voor schade op grond van de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Evenmin wordt gegarandeerd dat deze websites ononderbroken dan wel foutloos zullen functioneren. Enige aansprakelijkheid voor schade die op grond van een onjuiste weergave van de websites wordt uitdrukkelijk door de Partijen van de hand gewezen. U aanvaardt dat de websites alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de websites op het moment van gebruik. De Partijen zijn te allen tijde bevoegd om de inhoud van de informatie op de websites zonder verdere aankondiging aan te passen. De geboden informatie is informatief van aard en is niet uitputtend. De Partijen staan niet in voor gebruik van deze informatie in welke vorm en welk doeleinden dan ook.  


3. Informatie van derden

Het gebruik van links naar websites van derden is geheel op eigen risico. Hoewel de Partijen selectief zijn ten aanzien van de informatie van derden die op de websites wordt opgenomen, aanvaarden zij geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites van derden. Dit geldt eveneens voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op deze websites worden aangeboden.


4. Intellectueel eigendom

De Partijen behouden zich alle (intellectuele) eigendomsrechten en alle andere rechten met betrekking tot de via deze websites aangeboden informatie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken – inclusief combinatie(s) daarvan) voor. Deze eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze websites. De aangeboden informatie mag uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Partijen worden gekopieerd, gedownload, verspreid of anderszins verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. 


5. Notice & Take Down (NTD) beleid

Naast eigen content, stellen de Partijen derden in staat om informatie en gegevens op kolonienvanweldadigheid.nl te uploaden en/of anderszins te delen. Ondanks dat de Partijen afspraken maken met deze derden kan het helaas voorkomen dat deze derden niet bevoegd zijn om deze informatie en gegevens rechtmatig te mogen delen, of dat deze informatie anderszins inbreuk maakt op rechten van derden. De Partijen kunnen niet controleren of garanderen dat deze derden te allen tijde daadwerkelijk gerechtigd zijn om deze informatie en gegevens te mogen delen of openbaren. In bepaalde gevallen kan het daarnaast zo zijn dat één of meer rechthebbenden of erfgenamen niet bekend zijn of niet kunnen worden achterhaald.

De Partijen respecteren de rechten van de rechthebbenden en zullen altijd meewerken aan het op verzoek wijzigen of verwijderen van onrechtmatig materiaal op de websites. Mocht u van mening zijn dat bepaalde informatie op de website(s) onrechtmatig is opgenomen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met contact@kolonienvanweldadigheid.nl. Wij verzoeken u hierbij om de Partijen de volgende informatie toe te sturen:

 

  • Contactgegevens (achternaam, voornaam, adresgegevens, telefoonnummer, bedrijfsgegevens (indien van toepassing);
  • Welk materiaal het betreft;
  • Wat uw positie is ten opzichte van het materiaal;
  • Wat uw bezwaren zijn ten opzichte van het materiaal;
  • Wat uw eisen zijn met betrekking tot het materiaal (wijzigen, verwijderen, afgifte gegevens uploader etc.);
  • Bewijs (voor zover mogelijk), door middel van URL’s, screenshots etc.;

Wij nemen uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde verzoeken in behandeling en gebruiken deze gegevens enkel voor het afhandelen van uw verzoek. Na ontvangst zullen de Partijen uw verzoek in behandeling nemen en zal, indien zij dit gegrond achten, het betreffende materiaal zo snel mogelijk wijzigen of verwijderen. Indien er volgens de Partijen geen sprake is van onrechtmatig (gepubliceerd) materiaal stellen de Partijen de verzoeker hiervan op de hoogte. In bepaalde gevallen kunnen de Partijen u hierbij helpen om contact op te nemen met de derde welke verantwoordelijk is voor het betreffende materiaal om te zorgen voor een passende oplossing.   


6. Afsluitende opmerkingen

De inhoud van deze disclaimer mag zonder voorafgaande aankondiging te allen tijde worden bewerkt door de Partijen. De Partijen raden u dan ook ten zeerste aan om periodiek na te gaan of de disclaimer is gewijzigd. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit gebruik van deze disclaimer dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van één van de Partijen.